Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τη δημοσιοποίηση των κυβερνητικών αποφάσεων

  • Τι προβλέπει το πρόγραμμα «Διαύγει@»

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την υποχρεωτική ανάρτηση όλων των αποφάσεων της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θα αναρτώνται στο Διαδίκτυο νόμοι και προεδρικά διατάγματα αλλά και πράξεις και αποφάσεις που εκδίδουν ο πρωθυπουργός, τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, οι υπουργοί και υφυπουργοί, οι γενικοί και ειδικοί Γραμματείς, οι περιφερειάρχες, καθώς και τα όργανα στα οποία οι παραπάνω έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα.

Στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα αναρτώνται στο διαδίκτυο τόσο τα αιρετά όργανα όσο και τα νομικά πρόσωπα αλλά και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ.

Επίσης, προβλέπεται η δημοσίευση των αποφάσεων των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών διοικητικών αρχών.Περιλαμβάνονται τόσο οι συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές (ΑΣΕΠ, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών, Συνήγορος του Πολίτη) όσο και οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές αρχές που προβλέπονται από την κοινή νομοθεσία (π.χ. ΕΕΤΤ, ΡΑΕ, Επιτροπή Ανταγωνισμού κλπ).

Στην προς ανάρτηση ύλη συμπεριλαμβάνονται και τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων.

Μεταξύ άλλων, θα δίνονται στη δημοσιότητα:

• προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και οι επιμέρους δαπάνες υπουργείων και υπηρεσιών,

• διακηρύξεις, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών,

• διορισμοί στις διοικήσεις των υπουργείων και των οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

• προκηρύξεις επιλογής προσωπικού και πληροφορίες για τη συγκρότηση επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου καθώς και οι προβλεπόμενες αμοιβές των μελών τους,

• πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης δημόσιας και κοινοτικής περιουσίας ή περιουσιακών στοιχείων,

• πράξεις αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου κτήματος, καθορισμού εθνικών δρυμών και δασικών εκτάσεων, χαρακτηρισμού εκτάσεων ως αναδασωτέων και οι ανακλήσεις των χαρακτηρισμών αυτών, καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, λιμνών, ποταμών, ρεμάτων και χειμάρρων.

Το υπουργείο υπόσχεται ότι το σύστημα δημοσίευσης όλων των πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων θα είναι άμεσα προσβάσιμο και και κατανοητό από τους πολίτες, ώστε να μπορούν να βρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται χωρίς να γνωρίζουν απαραίτητα τη δομή και τις αρμοδιότητες της εκάστοτε υπηρεσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου