Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2009

Δικαίωμα ψήφου σε μετανάστες και παροχή ιθαγένειας στα παιδιά τους

Οπως και οι ομογενείς, αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΟ ΒΗΜΑ, Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2009

Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις προσεχείς δημοτικές εκλογές σε περίπου 250.000 μετανάστες και ομογενείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα μας και τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα και φοιτούν σε ελληνικά σχολεία παρέχει η κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση που αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση προτού έλθει προς ψήφιση στη Βουλή. «Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια αναβολής» υπογράμμισε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούσης παρουσιάζοντας το σχετικό νομοσχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και επισήμανε ότι οι ρυθμίσεις για την ψήφο των ομογενών αφορούν από 155.000 ως 200.000 άτομα και η ψήφος των μεταναστών από 80.000 ως 90.000 άτομα.

Ειδικότερα με το υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο θα μπορούν να αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια:

Πρώτον, τα παιδιά αλλοδαπών που γεννιούνται στην Ελλάδα και ένας από τους γονείς τους κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στη χώρα επί πέντε συνεχή έτη.

Δεύτερον, τα παιδιά αλλοδαπών που έχουν παρακολουθήσει τις τρεις πρώτες τάξεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατοικούν μόνιμα στη χώρα με την ενηλικίωσή τους εφόσον υποβάλουν σχετική δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας τους το αργότερο εντός τριετίας από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους.

Τρίτον, τα παιδιά αλλοδαπών που έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα.

Τέταρτον, τα παιδιά που γεννιούνται σε ελληνικό έδαφος, εφόσον δεν αποκτούν αλλοδαπή ιθαγένεια με τη γέννησή τους ούτε μπορούν να αποκτήσουν τέτοια ή είναι άγνωστης ιθαγένειας ή ένας από τους γονείς τους έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη χώρα από τη γέννησή του.

Με το άρθρο 5 του νομοσχεδίου τροποποιούνται και οι προϋποθέσεις πολιτογράφησης. Για τον αλλοδαπό που επιθυμεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση απαιτείται:

▅ Να είναι ενήλικος κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης.

▅ Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή ανεξαρτήτως ποινής και χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης για εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και τη διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα κτλ.

▅ Να μην εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση απέλασης.

▅ Να διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πέντε συνολικά έτη την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.

▅ Να έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

▅ Να αποδεικνύει την ένταξή του στην ελληνική κοινωνία καθώς και τη δυνατότητά του να συμμετάσχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της χώρας, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές οι οποίες τη διέπουν.

Το άρθρο 12 του νομοσχεδίου ορίζει ρητά ότι οι μετανάστες που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και οι ομογενείς αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές. «Ομογενείς και λοιποί αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών», αναφέρεται, «οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα, έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και έχουν εγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς τους, στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγουςμπορούν να ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν κατά τις εκλογές της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης». Ως προϋποθέσεις τίθενται:

▅ Να είναι κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) ή τίτλου διαμονής ως μέλη οικογένειας κατόχου τέτοιου δελτίου και να έχουν συμπληρώσει από την υποβολή της αίτησης για την απόκτηση του δελτίου ή τίτλου αντίστοιχα πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη χώρα.

▅ Να είναι κάτοχοι άδειας διαμονής αορίστου χρόνου ή δεκαετούς διάρκειας.

▅ Να έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων.

▅ Να είναι κάτοχοιΔελτίων Μόνιμης Διαμονής, ως μέλη οικογένειας έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

▅ Να είναι γονείς ανηλίκων ελλήνων πολιτών και να έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη χώρα.

▅ Να έχουν αναγνωριστεί ως πολιτικοί πρόσφυγες ή να έχουν υπαχθεί στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους και να έχουν συμπληρώσει συνεχή πενταετή και νόμιμη διαμονή στη χώρα από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

Οι ομογενείς και οι αλλοδαποί που επιθυμούν να ψηφίσουν στις δημοτικές εκλογές υποχρεούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. «Εκλογείςεγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, που κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να εκλεγούν δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών διαμερισμάτων και τοπικοί σύμβουλοι».

Δεν μπορούν, όπως διευκρίνισε ο υπουργός Εσωτερικών, να εκλεγούν στα αξιώματα του δημάρχου και του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η προθεσμία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους λήγει την 30ή Ιουνίου 2010 για τους ομογενείς και τους μετανάστες που επιθυμούν να ψηφίσουν στις προσεχείς δημοτικές εκλογές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου