Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

Παρέμβαση Κομισιόν στην Ελλάδα για εφαρμογή ευρωπαϊκών νομοθεσιών

  • Αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα και άλλες δύο χώρες της ΕΕ για μη εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορά τα χημικά προϊόντα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε σήμερα την Ελλάδα, το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία να εφαρμόσουν σε εθνικό επίπεδο την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι τα τρία κράτη-μέλη δεν έχουν γνωστοποιήσει μέτρα σχετικά με την οδηγία 2008/112/EC για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων που αφορούν τα χημικά προϊόντα. Σύμφωνα με την Επιτροπή η εν λόγω οδηγία αποσκοπεί στη βελτίωση της πληροφόρησης, ώστε να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, και τα τρία κράτη-μέλη έχουν δίμηνη προθεσμία για να συμμορφωθούν με την αιτιολογημένη γνώμη που εκδόθηκε στο πλαίσιο των διαδικασιών επί παραβάσει της ΕΕ. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή ενδέχεται να προσφύγει κατ’ αυτών στο Δικαστήριο της ΕΕ.

«Τα χημικά προϊόντα μπορούν να εκθέσουν σε κινδύνους τους πολίτες και το περιβάλλον. Παροτρύνω το Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία και την Ελλάδα να θεσπίσουν γρήγορα τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθετικής πράξης σε εθνικό επίπεδο», δήλωσε ο Επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον, Γιάνες Ποτότσνικ.

  • Έκκληση στην Ελλάδα για εφαρμογή διατάξεων για το έλεγχο της ρύπανσης

Να εφαρμόσει τις διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ για τις βιομηχανικές εκπομπές και τον έλεγχο της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα, των υδάτων και του εδάφους, κάλεσε σήμερα την Ελλάδα η Επιτροπή.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές παρέλειψαν να την ενημερώνουν τακτικά για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/1/ΕΚ, η οποία αφορά την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα, των υδάτων και του εδάφους και ότι η Ελλάδα έχει δίμηνη προθεσμία για να ανταποκριθεί στην αιτιολογημένη γνώμη, που της απέστειλε, διαφορετικά, η Επιτροπή ενδέχεται να προσφύγει κατά της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η οδηγία 2008/1/ΕΚ επιβάλλει την αδειοδότηση για την άσκηση πολύ ρυπογόνων βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων και την έκδοση των σχετικών αδειών μόνον εφόσον πληρούνται ορισμένοι περιβαλλοντικοί όροι. Τα κράτη μέλη οφείλουν να ενημερώνουν ανά τριετία την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της. Έως σήμερα η Ελλάδα δεν έχει διαβιβάσει πληροφορίες για την περίοδο 2006-2008.

  • Για υποχρεώσεις της Ελλάδας για τα ζωικά υποπροϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε επίσης την Ελλάδα να συμμορφωθεί με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία η χώρα μας οφείλει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για τα ζωικά υποπροϊόντα, βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ελληνικές αρχές δεν έχουν λάβει τα μέτρα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου και απέστειλε στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή. Στην περίπτωση που οι ελληνικές αρχές δεν λάβουν ικανοποιητικά μέτρα, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει εκ νέου την Ελλάδα στο Δικαστήριο, προτείνοντας χρηματικές κυρώσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο το 2009, η Ελλάδα δεν είχε έως τότε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, που αφορούσαν την υγειονομική ταφή χωρίς προηγούμενη επεξεργασία, την έλλειψη επίσημων ελέγχων, την έγκριση εγκαταστάσεων για τη διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων και την καύση ειδικών υλικών κινδύνου.

Τα ζωικά υποπροϊόντα είναι τα τμήματα του σφάγιου που δεν καταναλώνονται απευθείας από τον άνθρωπο. Η χρήση ορισμένων ζωικών υποπροϊόντων σε ζωοτροφές μπορεί να προκαλέσει σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣΕΒ) ή άλλες νόσους των ζώων ή να οδηγήσει στην εξάπλωση χημικών επιμολυντών όπως οι διοξίνες. Τα ζωικά υποπροϊόντα μπορούν επίσης να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για την υγεία των ζώων και των ανθρώπων μέσω του περιβάλλοντος, σε περίπτωση μη σωστής διάθεσής τους. Για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων για την υγεία, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 εισήγαγε αυστηρούς όρους για όλη την τροφική αλυσίδα και την αλυσίδα ζωοτροφών όσον αφορά την ασφαλή συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, χειρισμό, επεξεργασία, χρήση και διάθεση των ζωικών υποπροϊόντων. [www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου