Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011

Το Πολιτικό Γραφείο του πρωθυπουργού μετατρέπεται σε Γενική Γραμματεία πρωθυπουργού

Νόμιμη κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η μετατροπή, από την 1η Φεβρουαρίου 2011, του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σε Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού. 
Ειδικότερα, στο Ε’ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίο προβλέπει τη μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, το οποίο αναδιαρθρώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2010, σε Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού.
Σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού συνιστάται θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα, με βαθμό πρώτο της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού: «α) είναι ο άμεσος βοηθός του Πρωθυπουργού σε θέματα αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, β) προΐσταται των Μονάδων και Γραφείων της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού και μεριμνά για την εκτέλεση των εντολών του Πρωθυπουργού που αφορούν τις υπηρεσίες αυτές, γ) ασκεί κάθε αρμοδιότητα που σύμφωνα με το νόμο ασκεί ο προϊστάμενος Γενικής Γραμματείας υπαγόμενης σε υπουργείο».
Επίσης, στη Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο, οι αρμοδιότητες, οι θέσεις και το προσωπικό του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού. Η Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 70.272 ευρώ και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του υπουργείου Οικονομικών. Το Συμβούλιο της Επικρατείας (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Κ. Μενουδάκος και εισηγητής ο πάρεδρος Δ. Βασιλειάδης) έκριναν νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με την υπ’ αριθμ. 1/2011 γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος.
Στην γνωμοδότηση, μεταξύ των άλλων, αναφέρεται ότι με το σχέδιο ΠΔ «επιχειρείται η μετατροπή, μετονομασία και αλλαγή της οργανωτικής μορφής του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού, προκειμένου η εν λόγω υπηρεσία να λειτουργεί εφεξής ως γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, δηλαδή, υπό την οργανωτική μορφή με την οποία λειτούργησαν από το έτος 2004 και εντεύθεν οι λοιπές υπαγόμενες στον Πρωθυπουργό υπηρεσίες». Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4293/2010 απόφαση του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε η αναδιάρθρωση του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Πρωθυπουργική απόφαση του περασμένου Δεκεμβρίου στο Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού συνιστώνται προς υποβοήθηση του έργου του Πρωθυπουργού και εκτέλεση των εντολών του οι ακόλουθες μονάδες:
α) Παραγωγής Πολιτικής,
β) Πολιτικού και Επικοινωνιακού Σχεδιασμού,
γ) Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου και Αξιολόγησης Πολιτικών,
δ) Καινοτόμων Πολιτικών,
ε) Σχέσεων με την Κοινωνία,
στ) Διοίκησης και Οργάνωσης,
ζ) Συντονισμού Ειδικών Προτεραιοτήτων.
Στις μονάδες αυτές που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης συνιστώνται τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Μονάδα Παραγωγής Πολιτικής:
αα) Οικονομικό, ββ) Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας, γγ) Πράσινης Ανάπτυξης, δδ) Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, εε) Κράτους και Θεσμών, στστ) Παιδείας και Πολιτισμού,
β) Μονάδα Πολιτικού και Επικοινωνιακού Σχεδιασμού:
αα) Πολιτικού Σχεδιασμού, ββ) Επικοινωνιακού Σχεδιασμού, γγ) Προγράμματος, δδ) Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, εε) Διαχείρισης Κρίσεων,
γ) Μονάδα Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου και Αξιολόγησης Πολιτικών:
αα) Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου, ββ) Αξιολόγησης Πολιτικών, γγ) Αξιοποίησης Προτάσεων Πολιτών,
δ) Μονάδα Καινοτόμων Πολιτικών:
αα) Καινοτομίας και Ανάδειξης Καλών Πρακτικών, ββ) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γγ) Αξιοποίησης Ανθρώπινων Πόρων, δδ) Δια Βίου Μάθησης.
ε) Μονάδα Σχέσεων με την Κοινωνία:
αα) Ανοικτής Διακυβέρνησης, ββ) Διαβούλευσης, γγ) Κοινωνίας των Πολιτών και Εθελοντισμού, δδ) Επικοινωνίας με τους Πολίτες,
στ) Μονάδα Διοίκησης και Οργάνωσης:
αα) Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, ββ) Γενικού Πρωτοκόλλου, γγ) Διοικητικής Μέριμνας και Υλικοτεχνικής Υποδομής,
ζ. Μονάδα Συντονισμού Ειδικών Προτεραιοτήτων:
Ακόμη, στο Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού συνιστώνται προς υποβοήθηση του Πρωθυπουργού και εκτέλεση των εντολών του τα εξής αυτοτελή γραφεία:
α) Ιδιαίτερο Γραφείο Πρωθυπουργού,
β) Νομικό Γραφείο,
γ) Διπλωματικό Γραφείο,
δ) Γραφείο Τύπου,
ε) Γραφείο Διεθνούς Επικοινωνίας.
Σήµερα το Πολιτικό Γραφείο αποτελείται από 125 υπαλλήλους προσωπικό και περιλαµβάνει 6 θέσεις προϊσταµένων, 52 θέσεις ειδικών συµβούλων και συνεργατών, 60 θέσεις µετακλητών υπαλλήλων, µία θέση ιδιαίτερου γραµµατέα, 4 θέσεις ειδικών γραµµατέων και 2 θέσεις καθαριστριών.
[ΑΠΕ-ΜΠΕ]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου